Disclaimer

Op DateVisie.nl zijn de volgende voorwaarden van kracht. Bezoekers van deze website stemmen door middel van hun bezoek in met deze voorwaarden.

Informatie voor gebruik

Informatie die deze website verstrekt heeft een algemeen karakter. Wanneer u gebruik maakt van de informatie is dit geheel voor eigen risico. De reviews op de website zijn afkomstig van bezoekers. DateVisie.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van deze inhoud. De informatie die op de website beschikbaar is, is samengesteld op basis van betrouwbare bronnen . Ondanks dat, kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt. DateVisie.nl kan derhalve niet in staan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit, maar zal fouten of onvolledigheden altijd op verzoek corrigeren dan wel verwijderen. Het is niet toegestaan dat een gebruiker van DateVisie.nl het functioneren van de website belemmerd, dan wel in gevaar brengt of het gebruik van andere bezoekers verstoort.

Producten en diensten van derden

DateVisie.nl verwijst naar producten en diensten van derden door middel van hyperlinks. Dergelijke geboden informatie is niet door DateVisie.nl nader onderzocht op volledigheid. Enig aansprakelijkheid hiervan wijst DateVisie.nl nadrukkelijk van de hand. Mocht de bezoeker gebruik maken van diensten of producten van derden dan is dat geheel voor eigen risico.

Auteursrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder producten, foto’s, illustraties, teksten, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s en woordmerken zijn eigendom van DateVisie.nl of de respectievelijk rechthebbende en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve het downloaden en printen van de informatie op de website is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van DateVisie.nl.

Aansprakelijkheid

DateVisie.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de website. Het gebruik van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website. DateVisie.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, omissies en onduidelijkheden van de informatie op de website of defecten, virussen of andere onvolkomenheden ten gevolge van toegang tot of gebruik van de website. Ook wordt door DateVisie.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaard bij, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan DateVisie.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, in welke vorm dan ook.

Wijzigingen

DateVisie.nl heeft ten allen tijden het recht informatie op deze website aan te passen dan wel te wijzigen, zonder dat hier van aankondiging wordt gedaan. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Deze website met al haar informatie is in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en wordt beheerst door het Nederlandse recht. Derhalve is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die voortkomen uit of verband houden met de gepubliceerde informatie op deze website.